ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС БЪЛГАРИН

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН, ЕИК 177150138, с адрес: гр. Варна, ул. Петър Петров 34, ателие 14, , с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения във връзка с вашa регистрация за участие и/или участие в конкурс, интернет предаване, програма или друга продукция на БЪЛГАРИН.

Уведомлението се осъществява в началото на нашето взаимодействие в уебсайт https://competition.bulgarian.bg/ наричано по-нататък за кратко “уебсайта”. Отговорник за администрацията на данните: Станимир Андреев Георгиев. Изпълнителен директор на Фолклорен конкурс БЪЛГАРИН.

1. Категории лица, чиито данни се обработват съгласно настоящата Политика

Тези Политика се прилагат спрямо обработването на лични данни на:
Лица, които имат желание да участват в наши конкурси, интернет предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции, включително лица, които кандидатстват за участие в наши, програми или други аудио-визуални медийни продукции или в такива на свързани с нас лица, по смисъла на т. 4 по-долу (наричани общо „кандидати“);
Участници в наши конкурси, интернет предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции или в такива на свързани с нас лица, по смисъла на т. 4 по-долу (наричани общо „участници“).

В случай че не попадате в някоя от горните категории, моля да ни пишете на bulgarian.competition@gmail.com и ние ще ви предоставим съответната Политика за поверителност на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН, приложима към вас.

2. Каква информация събираме за вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри за кандидатстване или участие, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информация, предоставена от вас при регистрация за участие за наше предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН или на свързани с нас лица, по смисъла на т. 4 по-долу, от ваше име или от името на друго лице (напр. вашето дете), чрез попълване на регистрационна форма или по друг начин, при участие в състезание или проучване, анкета, провеждани от ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН и/или от наши партньори, при ползване на услуга/функционалност на нашия уебсайт, https://competition.bulgarian.bg/ през който кандидатствате, чрез коментар, отговор на въпрос или друга ваша активност във връзка с кандидатстването или участието. Информацията, която предоставяте, може да включва име, адрес, имейл, телефонен номер, видео, възраст, дата на раждане, пол, както и друга информация, според случая. Специални (чувствителни) лични данни за вас можем да обработваме с ваше изрично съгласие за целите на участието ви в наши предавания, програми или други аудиовизуални медийни продукции или в такива на свързани с нас лица, по смисъла на т. 4 по-долу.

Няма да събираме или обработваме специални (чувствителни) лични данни, свързани с вас (като напр. информация за религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация и ако е приложимо, за съдебно минало, ако то например е от значение за вашето участие), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни, напр. за вашето участие в телевизионни предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН или в такива на свързани с нас лица, както е посочено по-долу; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това (напр. при регистрация или кандидатстване през нашия уебсайт). Всеки път когато посещавате нашия уебсайт, през който кандидатствате за участие, автоматично събираме следните данни:
• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, вашите регистрационни данни (login information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система и платформа, тип и марка на мобилно устройство и др.; тези данни могат да се събират и обработват от наше име от „бисквитки“ на трети страни, за което можете да намерите повече информация на БИСКВИТКИ
• данни за вашите посещения, като напр. URL, информация за активности, извършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), време за отговор на уебсайта, грешки при зареждането, продължителност на посещението (включително средна продължителност на времето), телефонен номер или имейл, който сте използвали за контакт с нас при технически проблем и др.

3. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание

Общи правила

Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас; когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни права имат преимущество пред тези интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за публични цели.

Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр. при кандидатстване чрез уебсайта – за да сме сигурни, че съдържанието се представя по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт.

В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време на bulgarian.competition@gmail.com Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му. Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте. Можем да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове. Най-често ще използваме вашата лична информация за следното: Кандидатстване и участие в интернет предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции Във връзка с вашето кандидатстване за, регистрация за, участие в и/или присъствие в реализацията или заснемането на конкур, интернет предаване, програма или друга аудио-визуална медийниа продукция, можем да събираме и обработваме ваши лични данни, включително специални (чувствителни) лични данни по смисъла на т. 2 по-горе, за целите на вашата кандидатура, регистрация, участие в кастинг, предварителен избор, избор и участие в или присъствие при реализацията, записа или заснемането на съответното телевизионно предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция, както и с цел комуникация с вас и други лица или с оглед телевизионни предавания, програми или други аудиовизуални медийни продукции на свързани с нас лица (всичко посочено наричано общо „за целите на участие в програми на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН “).

(i) Кандидати и регистрации за участие По време на етапа на кандидатстване, регистрация, предварителен избор и избор, обработваме вашите лични данни, включително специални (чувствителни) лични данни по смисъла на т. 2 по-горе, за да преценим вашите способности и умения, квалификация и обща готовност за участие в интернет предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН (или в такива на свързани с нас лица), както и за да контактуваме с вас и да преценим дали да сключим договор във връзка с евентуалното ви участие или присъствие в такива предавания, програми и продукции. Обработваме ваши лични данни и в изпълнение на приложимите закони и на основание легитимния ни интерес, както е посочено по-долу. Обработването на ваши специални (чувствителни) лични данни е на основание предварителното ви и отделно, изрично съгласие.
(ii) Участници По време на етапа на участие, обработваме вашите лични данни, включително специални (чувствителни) лични данни по смисъла на т. 2 по-горе, за целите на вашето участие или присъствие в реализацията или заснемането на съответното телевизионно предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция (или такива на свързани с нас лица), както и за да контактуваме с вас и други лица. Това обработване се основава на легитимния интерес на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН по отношение създаването на интернет предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции и изпълнението на договор, сключен с вас (напр. когато попълните регистрационна форма или подпишете споразумение/договор преди участието/присъствието). Обработването на ваши специални (чувствителни) лични данни се основава на вашето предварителното и отделно, изрично съгласие.
(iii) Бъдещи участия Ще запазим личните ви данни в нашата база данни, в случай че на бъдещи възможности, които отговарят на вашия профил. Напр. въз основа на съгласие от вас, ще обработваме личните ви данни във връзка с разглеждане на вашето участие в бъдещи телевизионни предавания, програми или други аудио-визуални медийни продукции, създавани от нас или от друго, свързано с нас лице. Предоставянето на специални (чувствителни) лични данни за бъдещи отношения е по ваше желание и по ваше съгласие. Ще пазим вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо.
(iv) Защо обработваме личните ви данни

Договор(и) с вас

Приемаме за необходимо да обработваме личните ви данни, за изпълнение на договори с вас, в следните случаи:
(а) за изпълнение на договорните задължения помежду ни;
(б) като част от правно обвързващ договор, който имате с нас във връзка с вашата кандидатура, регистрация, присъствие и/или участие в конкурс, интернет предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция.
Спазване на приложимите закони
Обработваме ваши лични данни когато това е необходимо за спазване на закони, приложими към ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН, включително:
(а) за удостоверяване на вашата самоличност;
(б) за осъществяване на проверки и мерки във връзка с борбата с изпирането на пари, превенция и констатиране на измами и извършване на други, установени в закона проверки; и
(в) ако сме задължени по закон да разкрием вашите лични данни (напр. на държавен орган или съд).
Наш легитимен интерес
Имаме легитимен интерес по отношение разработване, създаване и разпространение на аудио-визуални медийни услуги, включително за търговски цели, и приносът на трети лица „на екран“ и извън него е от съществено значение за тези дейности и изисква обработване на лична информация за тези лица. Считаме, че е в наш легитимен интерес (или в интерес на трети лица) да обработваме лична информация, за да:
(а) развиваме, произвеждаме и/или разпространяваме аудио-визуални програми за търговски цели, като напр. обработваме приносът на трети лица към програмите „на екран“ и извън него; (
б) провеждаме избор на участници за наши телевизионни програми и справедлив кастинг, основан на информирано решение;
(в) осигуряваме точността на програмното ни съдържание;
(г) оценяваме вашето участие в програмата или програмите, към които имате принос; (д) извършваме разумна и пропорционална на характера и съдържанието на съответната програма, проверка на информацията, предоставена от вас и/или да обработваме информация, отнасяща се до възможността ви за участие в програмата; (е) изпълняваме ангажимента си за вашата безопасност (напр. бихме могли да имаме нужда от медицинска информация за вас, ако програмата включва рискови дейности, за да можем да осигурим подходящи условия);
(ж) отговаряме на въпроси или оплаквания, свързани с вашето участие в програмата или програмите;
(з) комуникираме с ваши представители;
(и) съхраняваме програмата и вашите лични данни в нея в нашия видео архив, с цел повторения на програмата или използването й по друг начин за търговски цели;
(й) поддържаме необходимите отчетности по време на и след вашето участие в програмата;

Съгласие за специални (чувствителни) данни

Във връзка с кандидатстването ви или регистрация за наши телевизионни програми (и програми на свързани с нас лица), разчитаме на изрично съгласие от вас за обработване на ваши специални (чувствителни) лични данни, като напр. медицинска информация, политически възгледи, сексуална ориентация, съдебно минало, ако е необходимо за дадена програма. В тези случаи ще отделно ще поискаме ясно съгласие от вас, когато предоставяте лични данни (напр. или чрез отметка във формата за участие или като се свържем с вас по мейл, за да получим изричното ви съгласие за такова обработване). Ще можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейл bulgarian.competition@gmail.com. Това обаче няма да се отрази на законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието и се регулира от посоченото по-долу в подточка
(v). (v) Необходимо ли ни е вашето съгласие, за да ви включим в наши програми или други аудиовизуални медийни продукции ?
Има случаи, в които можем да създаваме програми за някои лица без тяхно съгласие, при условие че спазваме съответните законови разпоредби и кодекси за поведения, ако има приложими такива. Когато сте сключили договор с нас за участие в наши програми или други аудио-визуални медийни продукции, може да имаме право да излъчваме програмата или медийната продукция независимо дали сте променили решението си за участие. По отношение кандидатите или участниците, предвид факта на тяхното появяване в някоя от нашите телевизионни програми или други аудио-визуални медийни продукции (или такива на свързани с нас лица), в рамките на позволеното от закона, ние или трети лица можем в някои случаи да се позоваваме на определени изключения съгласно правилата за защита на личните данни, касаещи журналистическата свобода, правото на художествено изразяване или по-общо казано „свободата на изразяване“. При същите условия като указаните по-горе, в зависимост от характера и спецификите на съответната телевизионно предаване, програма или друга аудио-визуална медийна продукция, можем също така да излъчваме или по друг начин да правим общодостъпни ваши снимки, видео записи, аудио записи и/или аудио-визуални записи с вас. Можем също така да обработваме личните ви данни във и във връзка с определени предавания, продукции и записи, като ги излъчваме и разпространяваме до обществеността, без ваше съгласие, за определени журналистически, артистични и литературни цели. За избягване на съмнение, нищо в настоящата Политика не засяга нашето авторско право и други наши права на интелектуална собственост по отношение на интернет предавания, програмите, записите и други аудио-визуални медийни продукции.

4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни

Ние не продаваме личните ви данни на трети лица. В рамките на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители, като напр. от Правен отдел, отдел Човешки ресурси, IT, и др., имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип боравят с лични данни съобразно инструкциите на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН и когато това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им.
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство.
Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:
(а) доставчици на услуги, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси;
(б) бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме при изпълнението на нашите (договорни) отношения с вас;
(в) на трета страна, с която реализираме програма – продуцент, изпълнителен продуцент, копродуцент, продукционен екип и др.;
(г) по отношение лични данни на кандидати или участници за целите на телевизионни програми – на трета страна – представители, посредници, разпространители на билети и други подобни организации, с оглед улесняване на вашето кандидатстване, регистрация, номинация или участие в програмата, в която имате желание да сте част. Когато използваме услугите н атрети страни за целите, посочени в настоящата т. 4

(iv), разкриваме само онези елементи от вашите лични данни, които са необходими, за да ви предоставим необходимата услуга. При необходимост, ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН може да споделя лични данни с външни консултанти (напр. адвокати, счетоводители, одитори).
В някои случаи и при спазване на принципа „необходимост да се знае“, можем да разкриваме лични данни на свързани с нас лица (вкл. наши дъщерни дружества) (наричано общо „свързани с нас лица“). На свързани с нас лица ще разкриваме лични данни, включително чувствителни лични данни, по смисъла на т. 2 по-горе, за кандидати и участници в програми или в други аудио-визуални медийни продукции на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН, въз основа на ваше съгласие. С тези лица прилагаме подходящи мерки за защита, за да обезпечим сигурността при разкриване на личните данни.
Със свързаните с нас лица и с трети страни можем да споделяме лични данни по повод определен тип сделки, например сделки, водещи до промяна в контрола на дружеството, продажба по същество на всички активи, бизнес преструктуриране и др. При избор на трети страни – доставчици на услуги, се стремим да извършваме необходимата надлежна проверка и изискаме от тези доставчици да поддържат адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни и да обработват личните данни само съобразно инструкциите на ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИН. Доставчиците на услуги имат право да използват подизпълнители при предоставянето на услугите, при условие че подизпълнителят спазва същите задължения за защита на данните както доставчика.

5. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз („ЕС“) и в Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Информацията, събирана от трети лица чрез „бисквитки“ („cookies”), обикновено се обслужва от център за данни, който е най-близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да бъде предавана извън ЕИП. За повече информация, може да видите нашата Политика относно „бисквитките“ („cookies”) линк. Ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато вашите лични данни се предават от вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които защитават вашите лични данни в държавата, в която се предава вашата информация, могат да бъдат различни (или да предоставят по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате. Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите – получатели; (б) сертификация за „защита на поверителността“ („privacy shield“); (в) подходящи задължителни корпоративни правила; (г) одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП; (д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или (е) стандартни договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия. За да научите повече за всяко подобно предаване на данни и адекватните защитни мерки, които изискваме преди предаването, можете да се свържете с нашия Мениджър по защита на данните или с Длъжностното лице по защита на данните на CME на посочените по-долу данни за контакт.

6. Вашите права

Може да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или при вземане на решения само чрез автоматично обработване (вкл. профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни. Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат предимство пред вашите интереси. Също така, правото за изтриване на вашите лични данни може да бъде ограничено, ако изпълнението му означава да не можем да изпълняваме договор с вас, или ако имаме законово задължение или легитимен интерес да запазим данните. Ще трябва да удостоверите вашата самоличност и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашето искане. За изпълнение на искането не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на искането.
Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас на посочените по-долу данни за контакт. Надяваме се, че ще можем да отговорим на всеки ваш въпрос относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Имате обаче и право да подадете жалба до съответните органи за защита на личните данни. Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е стигнало до предполагаемо нарушение на защитата на лични данни.

7. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни

Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, за период не по-дълъг от периода, необходим за осъществяване на целите, посочени в настоящите правила и/или изискуеми по закон, в съответствие приложимите минимални законови периоди за съхранение и/или ако е необходимо за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Ако ви е необходима допълнителна информация относно това колко време съхраняваме личните ви данни, свържете се с нас bulgarian.competition@gmail.com Моля, обърнете внимание, че може да обработваме ваши лични данни, които са анонимизирани, без предварително уведомление. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, отчитайки законовите задължения за обработване на лични данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

8. Защита на данните

Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчици на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Вие сте отговорен за запазване на конфиденциалността на средствата за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт.
Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани до нашия уебсайт, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.

9. Поверителност на личните данни на деца

Ангажираме се да защитаваме поверителността на деца под 14 г. Ако сте на възраст под 14 г., моля преди да ни предоставяте лична информация, да вземете съгласие от ваш родител или настойник. Ние ще предприемем необходимите действие, за да се уверим в това, като се свържем с вашия родител или настойник, за да потвърдим тяхното съгласие.

10. „Бисквитки“ и социални мрежи

Нашият уебсайт използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това ни помага да ви осигурим приятно разглеждане на нашия уебсайт, а също така ни позволява да подобряваме уебсайта. Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас „бисквитки“, за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за „бисквитките“ („cookies”) на https://competition.bulgarian.bg/. Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, Instagram или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират „бисквитка“, за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

11. Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на Фондация БЪЛГАРИН. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. Фондация БЪЛГАРИН не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

12. Данни за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с на bulgarian.competition@gmail.com или да ни пишете на адрес: гр. Варна ул. Никола Вапцаров 5, ет.7 офис 702. Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с раса, етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здравословно състояние или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.) Последна актуализация: 21.04.2020 г. Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта за кандидатстване. Ако сте ни предоставили ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.