ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, достъпна чрез УЕБСАЙТ competition.bulgarian.bg

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фондация БЪЛГАРИН и всеки един от потребителите на достъпната през уебсайта bulgarian.bg услуга, а именно : ъплоуд на аудиовизуално съдържание и предоставяне на лични данни. Всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.

І. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Уебсайтът bulgarian.bg е собственост на ОПЕРАТОРА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.2. „Оператор” или „Организатор“ е Фондация БЪЛГАРИН, ЕИК 177150138, със седалище и адрес на управление в ул. Петър Петров“ No 34, ап. 141.3.

 „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяната през уебсайта bulgarian.bg услуга, предмет на настоящите Общи условия. С оглед спазване на изискванията на действащото законодателство потребителят следва да бъде родител/настойник/попечител на кандидата за участие в конкурса „БЪЛГАРИН“, организиран от „Фондация БЪЛГАРИН“ /наричан накратко „Конкурс“/.

1.4. „Линк” или „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. „Лични данни“ са предоставени от Потребителя три имена и възраст на кандидата на участие в Конкурса, телефон и имейл-адрес, населено място, в което живее кандидата.

ІI. ДОГОВОР

2.1. С достъпа до Услугата Потребителят декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия на Оператора и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора. От момента на първоначалния достъп се счита, че между страните (Оператора и Потребителя) съществува правно валиден договор, към който се прилагат настоящите общите условия. За осъществяване на първоначалния достъп е необходимо потребителят изрично да приеме настоящите общите условия, както и да предостави съгласие за обработване на лични данни на кандидата за участие в Конкурса.

2.2. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на интернет адрес: bulgarian.bg

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта bulgarian.bg

2.3.1. Операторът има право във всеки един момент да определи краен срок за предоставяне на услугата.

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до Услугата, предоставяна чрез Уебсайта bulgarian.bg, при спазване на условията за достъп, определени от ОПЕРАТОРА.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги: 

– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 

– да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Уебсайта bulgarian.bg чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта bulgarian.bg и реализирани чрез обичайната функционалност на сайта.

2.7 ОПЕРАТОРЪТ има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до Уебсайта bulgarian.bg и да премахне каченото съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

2.8. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите и да премахне съдържание, когато, по преценка на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми, както и в случай на каквато и да е претенция, свързана с права по ЗАПСП върху аудиовизуално съдържание или при заявено несъгласие за ъплоуда от лице, участващо в съответното аудиовизуално съдържание.

2.8.1. Операторът има право, но не и задължение да използва аудиовизуалното съдържание, качено на Уебсайта.

2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ОПЕРАТОРА на Уебсайта bulgarian.bg.

2.10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ОПЕРАТОРА или на съответното лице, преотстъпило правото на ползване на ОПЕРАТОРА и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство.

2.11. ОПЕРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат без недостатъци. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ОПЕРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ОПЕРАТОРА умишлено или при проявена груба небрежност. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди, щети и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата.

2.12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

2.13. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 

а/ преустановяване на дейността на ОПЕРАТОРА или прекратяване на поддържането на bulgarian.bg 

б/ други предвидени в тези общи условия случаи.

2.14. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2.15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Варна.

III. РЕГИСТРАЦИЯ И КАЧВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Регистрацията на всеки потребител се извършва с качването на аудиовизуално съдържание и попълване на необходимата информацията в регистрационната форма: три имена, имейл и телефон. С извършване на регистрацията, потребителите се съгласяват с Общите условия.

3.2. Некоректно попълнена информация в регистрационната форма: имена, имейл, телефон не води до успешна регистрация.

3.3. С осъществяване на регистрацията Потребителят декларира, че е получил съгласие от лицата, участващи в качваното от него аудиовизуално съдържание, последният да бъде ъплоудван в Уебсайта и да бъде използван от Организатора съгласно настоящите общи условия и декларацията за предоставяне на права по ЗАПСП по 3.5.1. от настоящите Общи условия.

3.4. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на каченото на уебсайта аудиовизуално съдържание, нито за регламентиране на взаимоотношенията с лицата, носители на права по Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ върху това аудиовизуално съдържание. Вие носите правна отговорност за Съдържанието, което предоставяте до Услугата. Може да използваме автоматизирани системи, които анализират Съдържанието с цел откриване на нарушения или злоупотреби, като спам, злонамерен софтуер или незаконно съдържание.

3.5. С качването на аудиовизуално съдържание, потребителите декларират, че притежават авторските и сродните на авторското права върху клиповете /каченото аудиовизуално съдържание/ и се съгласяват те да бъдат използвани от Фондация БЪЛГАРИН по всякакъв възможен начин съгласно ЗАПСП. Предоставяйки Съдържание в Услугата, предоставяте на ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРИН“ валиден в цял свят, неизключителен, освободен от заплащане, с възможност за прехвърляне, подлежащ на сублицензиране лиценз за използване на това Съдържание (включително за възпроизвеждането, разпространението, изменението, показването и представянето му) за целите на управляване, популяризиране и подобряване на Услугата.

Също така предоставяте на всеки друг потребител на Услугата валиден в цял свят, неизключителен и освободен от заплащане лиценз за достъп до Съдържанието Ви чрез Услугата, както и за използването на това Съдържание (включително за възпроизвеждането, разпространението, изменението, показването и представянето му) само както е позволено от характеристиките на Услугата.

Предоставените от Вас лицензи остават валидни до премахване на Съдържанието. След премахването лицензите се прекратяват, освен ако не се изисква друго поради изпълнението на Услугата, използването на Съдържанието, разрешено преди премахването му или когато закона изисква друго.

3.5.1. Възможността за ползване на услугата предполага изричното приемане от страна на всеки потребител на условията, свързани с авторските и сродните права върху качваното от съответния потребител аудиовизуално съдържание обработването на вашите лични данни.